Subsidies

Subsidies voor een regenwaterput

De Vlaamse overheid wil het hergebruik van regenwater stimuleren en geeft in vele gemeenten subsidies bij het installeren van een regenwaterput.

Zoek via premiezoeker op of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de regenwaterput aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De regenwaterinstallatie moet na 1 januari 2008 gebouwd zijn volgens, of is na 1 januari 2008 in overeenstemming gebracht met de 'Code van goede praktijk voor regenwaterputten en infiltratievoorzieningen' en met de technische voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
  • De inhoud bedraagt minstens 3 000 liter en is afhankelijk van uw dakoppervlakte.
  • De regenwaterput ontvangt het regenwater van de volledige dakoppervlakte van het gebouw. Enkel bij herbouw in een gesloten bebouwing, volstaat een afwatering van de helft van de horizontale dakoppervlakte.
  • Op de regenwaterput is een pomp aangesloten of de aftappunten moeten gravitair gevoed kunnen worden.
  • De overloop van de waterput wordt aangesloten op een drainagebed, een gracht, een oppervlaktewater of de regenwaterafvoer van de openbare riolering. Indien deze voorzieningen niet voorhanden zijn, dan wordt de overloop aangesloten op de openbare riolering en moet het overtollige regenwater minstens tot aan het lozingspunt gescheiden van het afvalwater afgevoerd worden.
  • De regenwaterput moet geplaatst zijn ten laatste zes maanden nadat het gebouw in gebruik is genomen.

Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Bedrag

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente.
De subsidie van het Vlaamse Gewest is meegerekend in het bedrag dat u uitgekeerd krijgt van de gemeente (op voorwaarde dat de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest ondertekend heeft).

 

 

 

Uw winkelwagen is leeg.